Gyldighet

Disse salgs-­ og leveringsbetingelser gjelder der annet ikke er avtalt.

Tilbud

Under nåværende omstendigheter så utstedes gyldighet på tilbud i hvert enkelttilfelle.

Priser

Alle priser er å forstå eksklusive merverdiavgift og evt. andre avgifter. Prisene er basert på kostnader for råmaterialer, valutakurser og offentlige avgifter pr. den dag ordren ble bekreftet av oss. Prisene vil bli justert i hht. dette. Det samme gjelder dersom kjøper endrer spesifikasjoner, forsinker godkjennelser eller ønsker en fremskynding av leveransen.

Tegninger / Teknisk informasjon

Alle tegninger eller annet teknisk materiell, modeller og prøver som oversendes kjøper forblir selgers eiendom dersom annet ikke er avtalt. Materiell kan ikke oversendes til 3. person uten selgers skriftlige samtykke.

Leveringsmåte / Leveringsbetingelser

Leveranser skjer fob. selgers lager, dersom annet ikke er skriftlig bekreftet og avtalt. Kjøper må dekke lagerholdskostnader for varer som ikke blir hentet til avtalt tid.

Forsendelse

All forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko, med mindre selger har bekreftet skriftlig å forsikre varen helt frem.

Leveringstid

Oppgitt leveringstid er basert på selgers opplysninger fra underleverandører. Forsinkelser som skyldes underleverandører til selger gir ikke kjøper umiddelbar rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning. Selger vil ved slike forhold informere kjøper.

Krav fra tredjemann

Etter at varen er levert fra selger, skal kjøper holde selger skadesløs mot alle krav fra tredjemann, uansett på hvilken måte de er oppstått.

Betalingsbetingelser

Standard betaling er 14 dager. Ved for sen betaling vil etterskuddsrente bli belastet i hht. gjeldende offentlige regler. 

Sikkerhet

Selger forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet for fakturabeløpet, og slik sikkerhet kan kreves etter at bestilling er akseptert. I tillegg til dette har selger salgspant i varen(e) i hht. panteloven med forskrifter 8. i fbr. 1080 nr. 2.

Montering

Montering, igangsetting, dokumentasjon og opplæring inngår ikke i utstyrsprisene, men må være spesifisert spesielt dersom dette skal være inkludert i leveransen. Ved montasje etter regning belastes også reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid. Forsinkes selger i sin egen planlagte fremdrift som følge av forsinkelse fra andre entreprenører, vil kjøper måtte dekke ventetid og øvrige ekstra kostnader. Det samme gjelder når forhåndsavtale arbeider i kjøpers regi ikke er utført.

Feil ved varen / reklamasjon

Eventuell reklamasjon må skje straks og skriftlig til selger. Påberopelse av feil som skyldes montering og prøvekjøring skal straks meldes selger skriftlig, dog senest innen 30 dager.

Retur

Retur av varer skal alltid avtales skriftlig mellom kjøper og selger.

Garanti / Service

Garantien regnes normalt fra forsendelsesdato dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Selger gir en garantitid på 12 måneder dersom annet ikke er avtalt. Garantien dekker kun deler. Arbeidstid i forbindelse med utskiftingen dekkes ikke. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kjøper. Ønskes garantiservice utført hos kjøper kommer reise og diett i tillegg. Garantien bortfaller dersom feilen er forårsaket ved ukvalifisert bruk eller ukyndig inngrep i utstyret. Krav fra tredjemann samt evt. tapte inntekter ved driftsstans dekkes ikke av garantien.

Tvister

Tvister om forståelse av avtalen avgjøres ved voldgift, hvor hver av partene oppnevner èn (1) representant som sammen oppnevner èn (1) tredje. Voldgiftsretten avgjør saken, som er endelig og bindende for alle parter. Dersom partene ikke blir enige om oppnevnelse av tredje innen 14 dager vil Trondheim Forliksråd oppnevne denne. Saksomkostninger deles likt mellom partene.

Pr. 06.04.2022